Over Pequeno

 

 

Doelstelling

Stichting Pequeno stelt zich ten doel het bestrijden van armoede en achterstand in rurale gebieden, het bevorderen van duurzaam beleid bij organisaties en ondernemingen en het bevorderen onafhankelijke en objectieve informatieverspreiding rondom ontwikkelingsproblematiek.

Stichting Pequeno tracht deze doelen te realiseren in samenwerking met diverse organisaties die doorgaans op eigen initiatief worden benaderd. Ongevraagde verzoeken worden derhalve niet in behandeling genomen.

Bestuurssamenstelling

Mr. J.G.H. Dercksen (voorzitter)
F. Bergman (penningmeester)
A.M.J. Nuss (secretaris)

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur ontvangen voor de door hen verrichte werkzaamheden geen beloning. Onkosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie worden vergoed, mits niet bovenmatig..

Het beloningsbeleid van de stichting is er op gericht haar personeel te belonen volgens maatstaven die maatschappelijk aanvaardbaar en verantwoord zijn, passend bij haar status van algemeen nut beogende instelling.

Verkort beleidsplan.

Het beleid van Stichting Pequeno is gericht op het verwezenlijken van haar doelstelling, met name door donaties en onderzoek. De stichting heeft geen winstoogmerk. Het batig saldo na vereffening moet worden besteed conform de doelstelling. De stichting werft geen gelden.